Dla szkół

Działania wsparcia edukacji

Dla szkół2019-07-02T11:36:18+02:00

Materiały edukacyjne

Scenariusze lekcji dotyczące migracji

Scenariusze zajęć oraz projektów uczniowskich, jakie prezentujemy, powstały w ramach projektu „Wielokulturowa Grupa” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 r. Materiały te są efektem współpracy Eksperckiej Grupy Roboczej, która od września 2018 r przez 3 miesiące pracowała nad stworzeniem koncepcji scenariuszy oraz merytorycznym ich przygotowaniem.

W ramach projektu powstały materiały edukacyjne – scenariusze lekcji z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, godzina do dyspozycji wychowawcy, muzyka oraz scenariusze projektów uczniowskich nakierowanych na integrację społeczności szkolnej. Dokładny zakres tematyczny scenariuszy został określony przez członków i członkinie Edukacyjnej Grupy Roboczej. Wszystkie scenariusze lekcji odnoszą się do nowej podstawy programowej (ogólnych celów kształcenia) I lub II etapu edukacyjnego. Zachęcamy do pobierania bezpłatnych materiałów.

Materiały edukacyjne udostępniamy na licencji CC:

Scenariusze do pobrania :

Scenariusze projektów uczniowskich:

Program Przyjazna Szkoła

Podsumowanie programu „Przyjazna Szkoła” edycja 2018-2019

Fundacja Emic zaprasza szkoły do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2018 r.

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:

Do programu edukacyjnego zapraszamy 2 nauczycieli/nauczycielki (w tym jedna osoba mająca wychowawstwo) oraz 15 osobową grupę uczniów i uczennic ze szkoły przygotowującej dzieci na II i III etapie edukacyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego. Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” jest realizowany w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Ideą programu edukacyjnego jest:

 • zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji
  i uchodźctwa;
 • uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom programu ich roli w integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze społecznością szkolną;
 • kształtowanie postaw otwartych na inność czy różnorodność kulturową;
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego.

Korzyści dla szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic

W ramach programu edukacyjnego dowiesz się:

 • jakie są powody migracji ludzi na świecie;
 • z jakich krajów cudzoziemcy i cudzoziemki przyjeżdżają do Polski;
 • jakie są współzależności na świecie;
 • w jaki sposób wspierać proces integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze społecznością szkolną;
 • czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.

Szkołom oferujemy:

 • spotkanie informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek;
 • warsztaty dla uczniów i uczennic (dla wybranych szkół);
 • seminarium dla nauczycieli/nauczycielek (koordynatorów i koordynatorek programu ze szkół) oraz uczniów i uczennic;
 • materiały edukacyjne do realizacji akcji szkolnych/ warsztatów/ lekcji;
 • seminarium podsumowujące program edukacyjny;
 • przestrzeni na stronie www.maszprawowiedziec.com.pl oraz portalu www.facebook.com/FundacjaEmic na przedstawienie działań w szkole;
 • certyfikat „Przyjaznej szkoły” dla szkoły, dla nauczycieli i nauczycielek oraz dzieci i młodzieży.

Na czym będzie polegać zaangażowanie szkoły?

 • prezentacji założeń programu edukacyjnego podczas rady pedagogicznej (nauczyciele/nauczycielki);
 • udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły (dla 15 uczniów i uczennic w wybranych szkołach w wybranych szkołąch);
 • realizacji 2 lekcji na podstawie scenariuszy (nauczyciel/nauczycielka);
 • realizacji 2 akcji tematycznych lub warsztatów (nauczyciel/nauczycielka wraz z uczniami i uczennicami);
 • udziału w 2 seminariach organizowanych przez Fundację Emic (nauczyciele/nauczycielki wraz z wybraną 5 uczniów i uczennic);
 • pracy nad własnym projektem uczniowskim, mającym na celu integrację społeczności szkolnej (stworzenie projektu uczniowskiego i jego realizacja) (uczniowie i uczennice przy wsparciu nauczyciela/nauczycielki);
 • złożenia raportu całorocznego z działań w szkole.

Terminarz programu „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019:

Miesiąc

Działanie

21 sierpnia – 10 września Rekrutacja szkół
15 września Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych
Wrzesień Spotkania informacyjne z Dyrekcją oraz Nauczycielami – koordynatorami szkolnych działań – omówienie zasad współpracy
Październik Warsztaty edukacyjne w szkołach programu dla wybranych uczniów i uczennic
23-24 listopada Seminarium oraz wspólne szkolenie dla szkół (2 nauczycieli i max 5 uczniów z każdej szkoły – wybranych z grupy warsztatowej powyżej)
Grudzień – luty Dystrybucja, przez Fundację Emic, materiałów edukacyjnych. Prowadzenie na ich podstawie 2 zajęć lekcyjnych przez nauczycieli i nauczycielki na grupie warsztatowej uczniów i uczennic
Grudzień – maj Stworzenie i zrealizowanie projektu uczniowskiego oraz 2 akcji tematycznych lub warsztatów
Maj – czerwiec Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny, wręczenie certyfikatów „Przyjaznej Szkoły”

Zgłoszenia

Zgłoszenie do programu edukacyjnego może wysłać dyrekcja, nauczyciel/nauczycielka, pedagog/pedagożka szkolny, psycholog/psycholożka szkolny.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu edukacyjnego wypełnijcie zgłoszenie do programu edukacyjnego.

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła”.

Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną ilość szkół. Podczas weryfikacji zgłoszeń będziemy zwracać uwagę na:

Kryterium formalne:

 • w szkole uczy się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie;

Kryteria dodatkowe:

 • szkoła wskazuje potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie dla niej ważną;
 • integracja dzieci cudzoziemskich stanowi dla szkoły wyzwanie;
 • w szkole zdarzały się sytuacje wskazujące na brak akceptacji innych osób niż z Polski;
 • motywacje edukacyjne nauczycieli i nauczycielek;
 • szkoła korzysta ze wsparcia asystenta/asystentki międzykulturowego;

O zakwalifikowaniu do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” poinformujemy Państwa do 15 września .b.r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sylwia.antonowicz@emic.com.pl.

Przydatne dokumenty:

Porozumienie współpracy ze szkołami

Program Przyjazna Szkoła

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Szkolny system integracji

Model został stworzony przez specjalistów z Fundacji Emic, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w 2016 roku z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w szczególności w jej początkowej fazie. Idea szkolnego systemu integracji jest wynikiem obserwacji dotychczasowych praktyk szkół pracujących z cudzoziemcami i cudzoziemkami. Rozmowy z pracownikami szkół potwierdzały, że w przeważającej większości przypadków, w momencie pojawienia się dziecka cudzoziemskiego, społeczności szkolne były pozostawione same sobie. W takiej sytuacji każda społeczność szkolna metodą prób i błędów wypracowywała swoje narzędzia i metody działania. Ten system ma ograniczyć takie sytuacje w przyszłości i sprawić, aby szkoły, które staną przed sytuacją pracy z uczniem cudzoziemskim mogły skorzystać z doświadczeń placówek, które mierzyły się z tym wyzwaniem wcześniej. Jest to szczególnie ważne z uwagi na ogromną rolę, jaką pełni szkoła w tworzeniu społeczności lokalnej, przede wszystkich w mniejszych miejscowościach. Jest ona często jedynym miejscem potencjalnej integracji dzieci cudzoziemskich i ich rodziców ze społecznością. Dobrze poprowadzone działania integracyjne w szkole zwykle mają decydującą rolę w integracji cudzoziemców i cudzoziemek.

Szkolny system integracji to zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, który został podzielony na etapy, zgodnie z chronologią roku szkolnego. Szkolny system integracji realizowany będzie przez cały rok szkolny. Powstał on na podstawie długoletnich doświadczeń dwóch placówek: Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie i Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu (Gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie) oraz krótszych doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu. Jest to propozycja wdrożenia w szkole, a nie obowiązkowa procedura. Można go traktować całościowo — jako model, ale można także wykorzystywać jego poszczególne elementy w zależności od potrzeb placówki i istniejących w niej rozwiązań, np. w kontekście pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Materiały do pobrania:

Przedstawione Państwu rekomendacje są efektem pracy nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek, edukatorów i edukatorek obecnych na seminarium dla szkół pt. Dziecko Cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje współfinansowanej z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas części warsztatowej trwającej łącznie 3 godz. uczestnicy i uczestniczki seminarium mili za zadanie wypracować rekomendacje dla innych szkół, z wskazaniem dobrych praktyk w odpowiedzi na konkretne problemy szkolnych środowisk wielokulturowych. Każda grupa była prowadzona przez doświadczonego facylitatora, a wypracowane podczas warsztatów rekomendacje zostały przez nas zebrane i udostępnione dla Państwa.

Rekomendacje szkół opracowane w ramach seminarium dla szkół  pt. Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje”. Toruń 23-24.11.2018 r.

Aktualności

 • Newsletter lipiec 2019

  Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na lipiec 2019 r., realizowanych w ramach projektu Masz Prawo Wiedzieć!   TORUŃ 12.07.2019 o godzinie 17:30 zapraszamy na letnią wymienialnię ubrań. Adres: Biuro Fundacji Emic, [...]

więcej aktualności