Dla szkół

Działania wsparcia edukacji

Dla szkół2019-09-04T14:08:24+02:00

Materiały edukacyjne

Scenariusze lekcji dotyczące migracji

Scenariusze zajęć oraz projektów uczniowskich, jakie prezentujemy, powstały w ramach projektu „Wielokulturowa Grupa” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 r. Materiały te są efektem współpracy Eksperckiej Grupy Roboczej, która od września 2018 r przez 3 miesiące pracowała nad stworzeniem koncepcji scenariuszy oraz merytorycznym ich przygotowaniem.

W ramach projektu powstały materiały edukacyjne – scenariusze lekcji z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, godzina do dyspozycji wychowawcy, muzyka oraz scenariusze projektów uczniowskich nakierowanych na integrację społeczności szkolnej. Dokładny zakres tematyczny scenariuszy został określony przez członków i członkinie Eksperckiej Grupy Roboczej. Wszystkie scenariusze lekcji odnoszą się do nowej podstawy programowej (ogólnych celów kształcenia) I lub II etapu edukacyjnego. Zachęcamy do pobierania bezpłatnych materiałów.

Materiały edukacyjne udostępniamy na licencji CC:

Scenariusze do pobrania :

Scenariusze projektów uczniowskich:

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła”

Podsumowanie programu „Przyjazna Szkoła” edycja 2018-2019

Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2019/2020.

Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2019 r.

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:

Do programu edukacyjnego zapraszamy dwóch nauczycieli/nauczycielki (w tym jedna osoba mająca wychowawstwo) oraz piętnastoosobową grupę uczniów i uczennic uczących się na II i/lub III etapie edukacyjnym, tworzących grupę projektową.

Ideą programu edukacyjnego jest:

· zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa;

· podkreślenie roli uczestników i uczestniczek programu w integracji migrantów z resztą społeczności szkolnej;

· kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową;

· zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego.

Korzyści dla szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic

W ramach programu edukacyjnego dowiesz się:

· jakie są powody migracji ludzi na świecie;

· z jakich krajów cudzoziemcy i cudzoziemki przyjeżdżają do Polski;

· jakie są współzależności na świecie;

· w jaki sposób wspierać proces integracji migrantów ze społecznością szkolną;

· czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.

Szkołom oferujemy:

· spotkanie informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek koordynujących program ze strony szkoły;

· warsztaty dla uczniów i uczennic (dla wybranych szkół);

· seminarium dla nauczycieli/nauczycielek oraz uczniów i uczennic;

· materiały edukacyjne do realizacji projektu uczniowskiego, lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

· seminarium podsumowujące program edukacyjny;

· przestrzeń na stronie www.maszprawowiedziec.com.pl oraz portalu www.facebook.com/FundacjaEmic na przedstawienie działań realizowanych w szkole;

· certyfikat „Przyjaznej szkoły” dla szkoły oraz grupy projektowej.

Na czym będzie polegać zaangażowanie szkoły?

· prezentacji założeń programu edukacyjnego podczas rady pedagogicznej;

· udziale grupy projektowej w dwóch warsztatach organizowanych na terenie szkoły;

· realizacji dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych na podstawie scenariuszy Fundacji Emic;

· realizacji przez grupę projektową dwóch akcji o tematyce migracyjnej;

· realizacji projektu uczniowskiego, mającego na celu integrację społeczności szkolnej;

· udziale reprezentantów grupy projektowej w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację Emic;

· złożenia raportu całorocznego z działań realizowanych przez szkołę.

Terminarz programu „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2019/2020:

Miesiąc  Działanie 
04 września 18 września  Rekrutacja szkół 
23 września  Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych 
Wrzesień/październik  Spotkania informacyjne z dyrekcją oraz koordynatorami szkolnych działań – omówienie zasad współpracy  
Październik/listopad  Warsztaty edukacyjne w szkołach dla grupy projektowej  
1516 listopada  Seminarium oraz wspólne szkolenie dla wszystkich przedstawicieli grup projektowych realizujących program „Przyjazna szkoła” 
Grudzień   Dystrybucja przez Fundację Emic materiałów edukacyjnych. Przeprowadzenie na ich podstawie dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych 
Grudzień – maj  Realizacja projektu uczniowskiego oraz dwóch akcji o tematyce migracyjnej 
Maj   Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny, wręczenie certyfikatów „Przyjazna Szkoła 

Zgłoszenia

Zgłoszenie do programu edukacyjnego może wysłać dyrekcja, nauczyciel/nauczycielka, pedagog/pedagożka, psycholog/psycholożka.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu edukacyjnego wypełnijcie zgłoszenie do programu edukacyjnego: https://link.do/13E2O .

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła”.

Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną ilość szkół. Podczas weryfikacji zgłoszeń będziemy zwracać uwagę na:

Kryterium formalne:

· w szkole uczy się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie;

Kryteria dodatkowe:

· szkoła wskazuje potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie dla niej ważną;

· integracja dzieci cudzoziemskich stanowi dla szkoły wyzwanie;

· w szkole zdarzały się sytuacje wskazujące na brak akceptacji innych osób niż z Polski;

· motywacje edukacyjne nauczycieli i nauczycielek;

· szkoła korzysta ze wsparcia asystenta/asystentki międzykulturowego;

O zakwalifikowaniu do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” poinformujemy Państwa do 20 września .b.r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sylwia.antonowicz@emic.com.pl. Więcej informacji o projekcie na www.maszprawowiedziec.com.pl .

Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” jest realizowany w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Przydatne dokumenty:

Program Przyjazna Szkoła 2019_2020

Porozumienie współpracy ze szkołami 2019_2020

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Szkolny system integracji

Model został stworzony przez specjalistów z Fundacji Emic, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w 2016 roku z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w szczególności w jej początkowej fazie. Idea szkolnego systemu integracji jest wynikiem obserwacji dotychczasowych praktyk szkół pracujących z cudzoziemcami i cudzoziemkami. Rozmowy z pracownikami szkół potwierdzały, że w przeważającej większości przypadków, w momencie pojawienia się dziecka cudzoziemskiego, społeczności szkolne były pozostawione same sobie. W takiej sytuacji każda społeczność szkolna metodą prób i błędów wypracowywała swoje narzędzia i metody działania. Ten system ma ograniczyć takie sytuacje w przyszłości i sprawić, aby szkoły, które staną przed sytuacją pracy z uczniem cudzoziemskim mogły skorzystać z doświadczeń placówek, które mierzyły się z tym wyzwaniem wcześniej. Jest to szczególnie ważne z uwagi na ogromną rolę, jaką pełni szkoła w tworzeniu społeczności lokalnej, przede wszystkich w mniejszych miejscowościach. Jest ona często jedynym miejscem potencjalnej integracji dzieci cudzoziemskich i ich rodziców ze społecznością. Dobrze poprowadzone działania integracyjne w szkole zwykle mają decydującą rolę w integracji cudzoziemców i cudzoziemek.

Szkolny system integracji to zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, który został podzielony na etapy, zgodnie z chronologią roku szkolnego. Szkolny system integracji realizowany będzie przez cały rok szkolny. Powstał on na podstawie długoletnich doświadczeń dwóch placówek: Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie i Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu (Gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie) oraz krótszych doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu. Jest to propozycja wdrożenia w szkole, a nie obowiązkowa procedura. Można go traktować całościowo — jako model, ale można także wykorzystywać jego poszczególne elementy w zależności od potrzeb placówki i istniejących w niej rozwiązań, np. w kontekście pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Materiały do pobrania:

Przedstawione Państwu rekomendacje są efektem pracy nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek, edukatorów i edukatorek obecnych na seminarium dla szkół pt. „Dziecko Cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas części warsztatowej trwającej łącznie 3 godz. uczestnicy i uczestniczki seminarium mieli za zadanie wypracować rekomendacje dla innych szkół, z wskazaniem dobrych praktyk w odpowiedzi na konkretne problemy szkolnych środowisk wielokulturowych. Każda grupa była prowadzona przez doświadczonego facylitatora, a wypracowane podczas warsztatów rekomendacje zostały przez nas zebrane i udostępnione dla Państwa.

Rekomendacje szkół opracowane w ramach seminarium dla szkół  pt. Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje”. Toruń 23-24.11.2018 r.

Aktualności

  • Newsletter Fundacji Emic wrzesień 2019

    Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na wrzesień 2019 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” TORUŃ Bilety na wszystkie wydarzenia opłaca Fundacja Emic 22.09.2019, niedziela/Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w [...]

więcej aktualności