Dla cudzoziemców

Programy i działania fundacji

Dla cudzoziemców2019-01-16T14:24:42+00:00

Co oferujemy?

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE. Zajęcia będą się odbywać na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1 oraz B2. Przynależność do grup będzie określana na podstawie testów, które odbędą się na pierwszych zajęciach. Przewidujemy, że w jednej grupie może wziąć udział 16 osób. Rejestracja odbywa się pośrednictwem formularza online. Rejestracja trwa od 07 do 25 stycznia 2019 r. Istnieje możliwość wypełnienia formularza rejestracyjnego w punktach informacyjno-doradczych:

 • Toruń, ul. Legionów 15/1: poniedziałek, wtorek, środa: 09.30 – 13.30, czwartek: 10.00 – 18.00;
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro, pokój 136: poniedziałek, czwartek, piątek: 08.00 – 14.00, wtorek: 12.00 – 18.00.

Что мы предлагаем?

Мы приглашаем Вас зарегистрироваться на бесплатные уроки польского языка для иностранцев и иностранок из-за пределов ЕС. Занятия будут проходить на разных уровнях: A1, A2, B1 и B2. Принадлежность к группе будет определяться на основании тестов, которые пройдут на первых занятиях. Мы предполагаем, что в одной группе будут участвовать 16 человек. Регистрация осуществляется через онлайн-форму.

Регистрация проводится с 7 по 25 Января. Существует возможность заполнить регистрационную форму в информационно-консультационных пунктах:

 • Торунь, ул. Легионув 15/1: понедельник, вторник, среда 09.30 – 13.30, четверг: 10.00 – 18.00;
 • Быдгощ, Управление Куявско-поморского воеводства, ул. Конарскего 1-3, здание C, 1-ый этаж, комната 136: понедельник, четверг, пятница: 08.00 –14.00, вторник: 12.00 – 18.00.

What we offer?

We invite you to register for free Polish language lessons for foreigners and foreigners from outside the EU. Classes will take place at various levels: A1, A2, B1 and B2. Listeners of the groups will be determined on the basis of tests that will take place during the first lesson. We expect 16 people to participate in one group. Registration is on line – form at our page. Registration takes place from 7 to 25 January. You can fill out at the advisory point:

 • Toruń, Legionów 15/1 St.: Monday, Tuesday, Wednesday 09.30 – 13.30, Thursday 10.00 – 18.00.
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Voivodeship Office, Konarskiego 1-3 St., building C, first floor, room 136: Monday, Thursday, Friday: 08.00 – 2.00 PM, Tuesday: 12.00 – 6.00 PM.

Punkty informacyjno-doradcze

Cudzoziemcy i cudzoziemki, nawet ci świetnie znający język polski i zintegrowani ze społeczeństwem polskim, często mają problem z korzystaniem ze swoich praw, w takim samym wymiarze jak w przypadku polskich obywateli. Aby wesprzeć ich w tym procesie gwarantujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych;
 • Podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych;
 • Informowanie o prawach pracowniczych;
 • Wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem;
 • Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń);
 • pomoc w kontaktach ze szkołami (np. zapisy dziecka do szkoły, zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego).

Prowadzone są dwa stacjonarne punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu oraz od listopada 2018 r. uruchomimy mobilny punkt informacyjno-doradczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach funkcjonowania mobilnego punktu, projekt swym zasięgiem ma szansę objąć wszystkie osoby, zamieszkałe również w małych miejscowościach, położonych na granicy naszego województwa (np. Skępe, Więcbork, Zbiczno, Nowe).

Godziny pracy punktów informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136, adres email: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefon: 52 349 76 91.
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek – od 12.00 do 18.00

dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, adres email: emic@emic.com.pl, telefon: 507 412 653.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa od 9.30 do 13:30
czwartek – od 10.00 do 18.00

dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Poradnictwo prawne

W każdym z punktów informacyjno-doradczych realizowane będzie podstawowe i specjalistyczne poradnictwo prawne z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Wsparcia prawnego w kontaktach z pracodawcami (np. w zakresie postępowań sądowych, analizy zapisów umów o pracę, itp.);
 • Prawa cywilnego i karnego (np. zapewnienie reprezentacji prawnej podczas postępowań sądowych);
 • Kompleksowej obsługi prawnej w przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści.

Dyżury prawnika są realizowane:

 • 4 razy/miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Bydgoszczy,
 • 8 razy miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu (do listopada 2018 r.);
 • 2 razy/miesiąc w mobilnym punkcie informacyjno-doradczym – od listopada 2018 r. (np. w Grupie k. Grudziądza/Grudziądzu).

Oprócz działań stacjonarnych, prawnik udzielał będzie konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Godziny pracy prawników w punktach informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136. dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Kontakt do prawników:

Bydgoszcz: 

Toruń: Łukasz Lewandowski, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, tel. 507 412 653

Udzielenie porady prawnej jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Pośrednictwo pracy

Informacje o tym działaniu pojawią się wkrótce.

Kursy adaptacyjne

Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek są organizowane w formie warsztatów, wykładów lub szkoleń zawierających komponent prawny i kulturowy. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tematycznego kursów o spotkania ze specjalistami i specjalistkami, np. spotkania z lekarzem, pracownikiem socjalnym, psychologiem czy osobą która będzie tłumaczyła cudzoziemcom i cudzoziemkom bieżące sprawy społeczno-gospodarcze czy zmiany w prawie. Dokładna tematyka kursów będzie dobierana do potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek.

Wsparcie psychologiczne

Szczególnym rodzajem wsparcia dla osób przyjeżdżających do innej kultury/państwa, jest wsparcie psychologa, pracownika socjalnego czy mentora. Oprócz indywidualnych porad psychologicznych dla osób potrzebujących „pierwszej pomocy psychologicznej” prowadzona będzie stała praca socjalna z osobami indywidualnymi i rodzinami ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród rozpoznanych potrzeb można wymienić różnorodne problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, przeżyciem szoku kulturowego, problemy rodzin dysfunkcyjnych, zaburzenia związane z poczuciem własnej wartości, brak poczucia więzi ze społeczeństwem przyjmującym czy poczucie odrzucenia.

Poradnictwo będzie miało również formę spotkań o charakterze grupowym (np. warsztaty z podnoszenia kompetencji, kształtowania zdolności przystosowawczych, wzmocnienia pewności siebie, umiejętności interpersonalnych), grup wsparcia (np. dla rodziców) oraz indywidualnym (spersonalizowane terapie).

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat, mail: lidia.barakat@emic.com.pl. Umówienie wizyty jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Integracja

Kręgle dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy. 25 stycznia 2019 (piątek)

Rodzinny Bank Czasu-dla rodzin polskich i cudzoziemskich

Poznajmy się (lepiej)! – zapraszamy do udziału w spotkaniach kulturalnych.

Jest czas na naukę języka polskiego, jest również czas na poznawanie prawa pobytowego, nie może tego czasu zabraknąć na rozmowy, spotkania towarzyskie i wspólne poznawanie kultury polskiej, dlatego zapraszamy wszystkich cudzoziemców i wszystkie cudzoziemki mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim do udziału w spotkaniach integracyjnych.

Działania te realizujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, ale planujemy również wycieczki eksplorujące regionalne dziedzictwo. Organizujemy zarówno miejskie spacery tematyczne podczas których można poznać region od strony mniej oczywistej, jak i wyjścia do kina, teatru, muzeum czy imprezy wieczorową porą.

Kto może wziąć udział w spotkaniach integracyjnych?

W spotkaniach integracyjnych mogą brać udział cudzoziemcy i cudzoziemki oraz osoby polskiego pochodzenia, jednak w zależności od rodzaju spotkania (głównie mowa o wydarzeniach które są odpłatnie biletowane) pozostawiamy sobie możliwość decydowania o finansowaniu spotkań tylko osobom cudzoziemskim.

Na wydarzenia zapraszamy osoby będące już w projekcie, jak i te które chcą dopiero do nas dołączyć!

Jak zgłosić się na spotkania integracyjne?

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach, wypełnij formularz rejestracyjny, i koniecznie zostaw nam do siebie kontakt: https://bit.ly/2qCB3P5

Wydarzenia które planujemy w najbliższym czasie:

* 25 stycznia 2019  Kręgle dla cudzoziemców i cudzoziemek w Olimpic Bowling Center w Bydgoszczy

SZCZEGÓŁOWE daty, podane zostaną na 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem.

 

Давайте познакомимся(получше)! – Мы приглашаем вас участвовать в наших культурных встречах.

Мы проводим курсы по изучению польского языка, юридические консультации по получению вида на жительство, также у нас бывает время на разговоры, встречи и совместное изучение польской культуры, поэтому мы приглашаем всех иностранцев, и всех иностранок, живущих в Куявско-Поморском Воеводстве.

Эти мероприятия проводятся, чаще всего, в Торуни и Быдгощчи, но мы также планируем экскурсии, чтобы посмотреть и другие регионы. Мы организуем как городские тематические прогулки, в ходе которых вы можете узнать свой город с новой, необычной стороны, а также походы в кино, театр, музеи или на вечеринки.

Кто может принять участие в интеграционных встречах?

В интеграционных встречах могут участвовать иностранцы и иностранки, а также лица польского происхождения, однако в зависимости от типа встречи (в основном речь о событиях, на которые мы оплачиваем вход по билетам) мы оставляем за собой возможность принимать решение о финансировании встреч только иностранцам.

На мероприятия приглашаются как люди, уже являющиеся участниками нашего проекта, так и те, кто только собирается присоединиться к нам!

Как записаться на встречи?

Если вы хотите получать уведомления о предстоящих событиях, заполните регистрационную форму, и обязательно оставьте нам свои контактные данные: https://bit.ly/2qCB3P5

События, которые мы планируем в ближайшее время:

* 25 января 2019 (пятница) боулинг w Olimpic Bowling Center

КОНКРЕТНЫЕ даты будут указаны за 2 недели до мероприятия.

Aktualności

 • Biuro mobilne dla cudzoziemców

  W Państwa gminie/firmie z roku na rok przybywa coraz więcej cudzoziemców, którzy potrzebują profesjonalnego poradnictwa prawnego lub proceduralnego. Pracownicy gminy/firmy potrzebują wsparcia w obsłudze osób zza granicy? Zapraszamy do współpracy! Fundacja Emic wraz z Wojewodą [...]

więcej aktualności